זכיון סוכן

הקמת אתר אינטרנט עסקי בהשקעה לא גדולה של כסף הוא עניין נפוץ בימיינו, כל אחד מאיתנו חולם להתעורר בבוקר ולגלות שנוספו לחשבונו כמה מאות שקלים . כל שאתה צריך לעשות הוא לרכוש זכיון, להצטרף לרשת השיווק הרישתי ולהתחיל להרוויח ובגדול! מעבודתך.  
 
Robosites אתר רובוסייטס – תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו מסדירים את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין אתר האינטרנט "רובוסייטס" הפועל בכתובת http://www.robosites.co.il ו/או
בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו (להלן ביחד ולחוד- "האתר") לבין המשתמש, כהגדרתו להלן. בעצם הזמנת/ השימוש בשירות ו/או השימוש באתר ו/או
באתר המשתמש, המשתמש מצהיר, מתחייב, מאשר ומביע את הסכמתו המלאה בכל עת, לכל תנאי השימוש, לרבות עדכונים ושינויים שיערכו בהם מעת לעת.

האתר מספק שירות הקמה, תחזוקה וניהול של אתרי אינטרנט מסחריים ופרטיים על גבי תשתית שבשימושו כמפורט להלן, לרבות שירותי ניהול
תוכן. האתר מוצע לשימוש כמות שהוא ( AS IS ) לרבות, אך לא רק, כל קובץ, קוד מחשב, תבנית עיצוב, גרפיקה, שירות, תוכנה, מחשב, תמיכה, תוכן ואמצעי
אחסון, עדכונים ו/או שדרוגים אחרים (להלן- "השירות"). באמצעות השירות, יכול משתמש (כהגדרתו להלן), להקים ולהפעיל אתר אינטרנט, בהתאם לתנאי השימוש
ולאפיון השירות שהוזמן על ידו (להלן- "אתר המשתמש").

1. כללי

1.1.    תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך מכוונים גם ללשון נקבה.
1.2.    כותרות הסעיפים הינם לצורך הנוחות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
1.3.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות שימוש אלו לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות שימושאלו והן אשר תקבענה.
1.4.    תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש ו/או פעילות במסגרת האתר ו/או אתר המשתמש ו/או השירות, ויהוו את הבסיס לכל דיון עתידי שבין
           המשתמש לבין האתר. ההצטרפות לשירות ו/או השימוש באתר ו/או באתר המשתמש מותנה וכפוף באופן מלא ומוחלט לכל ומלוא תנאי השימוש לעיל
           ולהלן.
1.5.    מקום בו משתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי שימוש אלו, הוא מתבקש שלא לבצע כל פעילות ו/או שימוש במסגרת האתר ו/או השירות ו/או אתר המשתמש.
1.6.    תנאי השימוש נתונים לשינויים מעת לעת לפי שיקול דעתו של האתר בלבד וללא כל הודעה מוקדמת. כל שינויי בתנאי השימוש, יכנס לתוקף מיידי עם
          פרסומו.
1.7.    אין לעשות כל שימוש ו/או פעולה שהיא באתר ו/או במסגרת השירות ו/או במסגרת אתר המשתמש, אשר לא אושרה והותרהבמפורש על ידי האתר על פי 
          תנאי השימוש.
1.8.   רישומים שמקורם במאגרי מידע המנוהלים על ידי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות האמור בהם.
1.9.   אין ולא יהיו יחסי שליחות כלשהם בין האתר לבין המשתמש, כהגדרתו להלן.
1.10. המשתמש מוותר מראש על כל זכות קיזוז שהיא, קיימת או עתידית, שיש לו או שעתידה להיות לו כנגד האתר.

2. ההצטרפות לשירות

2.1.  ההצטרפות לשירות והשימוש באתר ו/או באתר המשתמש מותרת לכל אדם בגיר ו/או קטין בהסכמת אפוטרופסו ו/או גוף ו/או גורם אחר או מי מטעמם של    
         אלה, אשר מבקשים לעשות שימוש בשירות ו/או באתר ו/או באתר המשתמש, בכפוף לתנאי שימוש אלו (להלן- "משתמש").
2.2.  על מנת לעשות שימוש בשירות, יש לבצע הליך הרשמה. במסגרת הליך ההרשמה, על המשתמש למסור מידע אישי מדויק ונכון, כגון שם, כתובת, דרכי
         ההתקשרות, כתובת דואר האלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי וכיו"ב על פי דרישת האתר. חובה על המשתמש לעדכן את האתר בכל שינוי שיחול   
2.3.  ביצוע הליך ההרשמה מהווה הסכמת המשתמש להכללתו במאגרי המידע של האתר, כמו גם במאגר שירות הדיוור האלקטרוני של האתר, בכפוף להוראות  
        כל דין.

3. השימוש בשירות 

3.1.       השירות הינו אישי ואינו ניתן להעברה לכל אדם ו/או גוף ו/או ישות משפטית אחרת ומיועד לשימוש המשתמש בלבד.
3.2.       כל שימוש בשירות ו/או באתר המשתמש, יראה כשימוש המשתמש עצמו והוא בלבד ישא באחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת לכל הפעילויות 
              והמחדלים הנעשים כאמור על ידו ו/או בשמו באתר ובאתר המשתמש ללא יוצא מן הכלל, לרבות, אך לא רק, כל התוצאות שינבעו מהם.
3.3.       זכות השימוש בשירות, תקנה ללקוח זכות שימוש מוגבלת בזמן ובכמות, בשירותים הבאים שהוזמנו על ידו, כולם או חלקם, על פי תנאי התקשרותו 
              הספציפית עם האתר:
3.3.1.    הקמת שלד אתר אינטרנט בהתאם לתבנית הנבחרת;
3.3.2.    אספקת מנגנון לניהול עצמי של אתר המשתמש, לרבות ניהול תוכן אתר המשתמש, ניהול תפריט, גלריית תמונות, ידיעות רצות, ניהול קטגוריות היררכי,
              אפשרות להורדת קבצים על ידי משתמשי אתר המשתמש, ניהול צבעי רקע, ניהול רשימת מוצרים ואשרות סליקה.
3.3.3.    ניהול קטלוג מוצרים –ניהול, עריכה,הוספה ומחיקה של מוצרים כולל אפשרות להצגת מחירים ומחירי מבצע.
3.3.4.    מנוע חיפוש פרמטרי/ לוגי/ קטגוריאלי/ טקסטואלי
3.3.5.    ניהול מועדון לקוחות.
3.3.6.    ניהול פורומים.
3.3.7.    אפשרות למסחר מקוון.
3.3.8.    אירוח בחוות שרתים.
3.3.9.    עדכון גרסאות.
3.3.10.  תוכנת אבטחה לפעילות אתר המשתמש על פי תנאי האתר.
3.3.11.  לוח בקרה לשליטה על אתר המשתמש בממשק מאובטח
3.3.12.  בסיס נתונים, מונה כניסות לאתר המשתמש, מערכת דוחות סטטיסטית
3.3.13.  מערכת גיבוי על פי תנאי האתר;
3.4.       האתר יקצה לאתר המשתמש שם מתחם ("דומיין"), על פי שיקול דעתו הבלעדי ובתנאים שיקבעו על ידו מעת לעת.
              למען הסר ספק מובהר, כי מתן כל אחד מן השירותים שלעיל, לרבות כל חלק מהם מותנה בהזמנתם על ידי המשתמש בתמורה ובאופן על פי
              תנאי שימוש אלו.

4. התמורה בעד השירות 

4.1.  השירות – כולו או חלקו, ניתן בתשלום שיקבע על ידי האתר מעת לעת על פי שיקול דעתו של האתר. גובה התשלום נקבע, בין היתר, כפונקציה של מאפייני
         השירות אשר המשתמש הזמין, מחיר הקמה חד פעמי של אתר המשתמש ודמי שימוש חודשיים.
4.2.  מחירם של מאפייני השירות השונים יפורט בפני המשתמש בעת הזמנת השירות על ידו. על אף האמור, האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מחירו של
         השירות ו/או כל חלק ממנו ללא הודעה מראש, על פי תנאי שימוש אלו.
4.3.  המחיר בעד השירות ו/או חלק ממנו הינו לתקופה שתקבע על ידי האתר בעת הזמנת השירות ואינו כולל מע"מ ו/או מיסים אחרים אשר יחולו. 
         החיוב עבור השירות יתבצע אחת לחודש. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תקופת החיוב מעת לעת ללא הודעה מראש.
4.4.  התשלום בעבור השירות, כולו או חלקו, ישולם באמצעות כרטיס אשראי, אלא אם כן האתר אישר צורת תשלום שונה מראש ובכתב. הלקוח מצהיר בזאת כי
         הוא הבעלים ו/או מורשה חתימה של כרטיס האשראי אשר פרטיו ימסרו על ידו לאתר וכי כרטיס האשראי הינו בתוקף.
4.5.  חשבונית מס/ קבלה תשלח כנגד התשלום בכל חודש בדואר על פי הפרטים שסופקו לאתר על ידי המשתמש.
4.6.  השימוש בשירות, על פי הזמנת המשתמש והחיוב בעדו ו/או כל חלק ממנו יחודש אוטומטית בכל חודש לחודש נוסף, אלא אם הודיע הלקוח לאתר בכתב על
         רצונו לבטל את השירות בהודעה מוקדמת בת 30 יום.
4.7.  על אף האמור, התחייבות המשתמש לתקופת מינימום בעת ההזמנה, תחייבו באופן מלא כלפי האתר עד תום התקופה האמורה.

5. סיום ההתקשרות 

5.1. באם ימצא על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי משתמש או מי מטעמו ניסה להפר ו/או הפר תנאי מתנאי השימוש באופן חלקי או מלא, במכוון או שלא 
        במכוון, האתר יהא רשאי לנקוט בצעדים מיידיים כנגדו ללא התרעה ו/או הודעה מוקדמת, לרבות אך לא רק, להפסיק את יכולתו להשתמש בשירות, לבטל
        את השירות הניתן לו, למחוק את כל המידע, התכנים והקבצים שנשמרו ו/או שולבו על ידו במסגרת השירות ו/או אתר המשתמש בשרתי האתר  ו/או בשרתים
        אחרים המשמשים את השירות ללא שמירת כל גיבוי עבורם ו/או שמירת יכולת שחזור והכל, מבלי לפגוע ו/או להפחית ו/או לקזז ו/או להקטין את דרישותיו 
        של האתר לפיצויים בגין כל הנזקים שנגרמו ו/או נגרמים ו/או ייגרמו לו, באם ייגרמו, ו/או בכדי להפר ו/או לפגוע בכל זכות השמורה לו על פי תנאי
        השימוש ו/או על פי כל דין.
5.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, האתר יהא רשאית לבטל את השירות בכל עת וזאת לאחר שליחת הודעת ביטול שירות 72 שעות מראש, לתיבת הדואר
        האלקטרוני של המשתמש.
5.3. המשתמש יהא רשאי לבטל את השירות בכל עת על פי תנאי שימוש אלו ובלבד שאינו מפר את תנאי השימוש וזאת, לאחר שליחת הודעת ביטול שירות,
        לתיבת הדואר האלקטרוני  [email protected]  וקבלת אישור האתר על קבלת ההודעה.
5.4. למען הסר ספק, בכל מקרה ימשיכו חובות, מחויבויות והתחייבויות המשתמש על פי תנאי השימוש להתקיים במלואם, גם לאחר ביטול השירות מכל סיבה
        שהיא.
5.5. ביטול השירות, מכל סיבה שהיא, יכלול בין היתר, אך לא רק, הפסקת יכולת השימוש בשירות, ביטולו המוחלט של אתר המשתמש, מחיקת כל התכנים
        והקבצים שהעלו המשתמש ו/או צדדים שלישיים שעשו שימוש באתר המשתמש לשרתי האתר או לשרתים המשמשים את השירות וזאת ללא שמירת
        כל גיבוי עבורם ו/או שמירת יכולת שחזורם, וכיו"ב והכל, על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
5.6.  במקרה של ביטול השירות, מכל סיבה שהיא, לא יוחזר למשתמש התשלום הראשוני והחודשי ששולם עבור השירות.

6. פיקוח ופרטיות

6.1. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהאתר ו/או מי מטעמו יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירות ו/או הפעולות המבוצעות באתר ו/או באתר
        המשתמש ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירות, רמתו ותקינותו ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.
        מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה האתר רשאי:
6.2. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין;
6.3. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי האתר בקשר עם המשתמש לצורכי האתר, לרבות שירות וסקרים של האתר
6.4. האתר יקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 וישמור על פרטיות המשתמשים ולא יגלה למי שאינו 
       מרשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו
       על ידי המשתמש עצמו. 6.5. על אף האמור, במידה והאתר יחויב למסור מידע אודות משתמש על פי צו בית משפט ו/או במידה ויעמוד בפניו איום שינקטו
       כנגדו צעדים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים בגין פעילויות ו/או שימוש שנעשו במסגרת האתר ו/או השירות ו/או אתר המשתמש, יהא רשאי האתר ו/או מי  
       מטעמו למסור את פרטי המשתמש, בהתאם להוראות צו בית משפט ו/או הצד הפונה.

7. ניתוק, הפסקה ושינויים

7.1.  האתר רשאי להסיר תכנים מאתר המשתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמש, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או  
         להפסיק את אספקת השירות (או חלק ממנו) ו/או את פעולת אתר המשתמש בנסיבות בהן משתמש הפר את תנאי השימוש.
7.2.  כמו כן, רשאי האתר לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירות ו/או השימוש באתר ו/או אתר המשתמש בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך 
        ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותם, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
7.3.  אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על האתר אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת 
         בהתאם לתנאי השימוש.
7.4.  האתר יהא רשאי לשנות מעת לעת את השירות, היקפו וזמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו- והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.
         שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. שינויים מסוג זה עלולים להיות
         כרוכים בתקלות. המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות
         שיתרחשו עקב ביצועם. 7.5. אתר משאיר לעצמו את האפשרות לחייב את המשתמש בתשלום עבור שימוש בשירות כלשהו, גם אם בתחילה היה השימוש בו
         פטור מתשלום. הודעה על הכוונה לחייב בתשלום עבור השימוש בשירות שכזה תפורסם באתר לפחות ארבע עשרה ימים מראש. 

8. מדיניות ביטולים

8.1.  הרוכש רשאי לבטל את העיסקה ללא ציון סיבת הביטוח כל עוד לא קיבל את הסחורה / אתר האינטרנט אותו/ה הוא רכש8.2. למען הסר ספק, מובהר
         בזאת, כי האתר אינו, ולא יהיה, אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, שתעשה על ידי
         המשתמש. 
8.2   על הרוכש להעביר פניה באימייל שכתובתו [email protected] עם בקשתו לביטול העסקה.
8.3   לאחר המועד המצוין בסעיף 8.1 לעיל רשאי הרוכש להעביר בקשה מנומקת לביטול העיסקה, אישור ביטול העיסקה במקרה זה יהיה על פי שיקול דעתו של
         מפעיל האתר.

9. קניין רוחני 

9.1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירות הנם של האתר או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת
       האתר והשירות כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, האתר הנו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר ושל השירות, בפטנטים
       ובמדגמים של האתר ושל  השירות, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, הפעלת השירות, הענקת השירות, 
       עיצוב , השירות, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו של האתר והשרות, לרבות, אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים,
       טקסטים ו/או כל  חומר או מידע אחר הכלול באתר או בשירות (להלן- "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את 
       המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר
       מראש ובכתב מאת האתר.
9.2. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי האתר אינו, ולא יהיה, אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים
       וסודות מסחריים, שתעשה על ידי המשתמש.

10. איסור שימוש 

10.1.       מבלי לגרוע מן האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן, המשתמש איננו רשאי ואף נאסר עליו, ישירות ו/או באמצעות גוף שלישי כלשהו, לעשות שימוש
                כלשהו בשירות ו/או באתר ו/או באתר המשתמש בכל דרך ו/או אמצעי בקשר עם עשייתם של הפעולות הבאות ו/או פרסומם ו/או הפצתם של התכנים
                שלהלן:
10.1.1.    פעולות או מחדלים אשר עלולים או שהינם בניגוד לחוק ולכל דין;
10.1.2.    פעולות או מחדלים העלולים לגרום נזק שלא כדין לשירות ו/או לאתר ו/או לצד שלישי כלשהו;
10.1.3.    פרסום /או שימוש ו/או הפצת כל מידע הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר ;
10.1.4.    פרסום /או שימוש ו/או הפצת כל מידע פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ;
10.1.5.    פרסום /או שימוש ו/או הפצת דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל"
                ( Spam ), דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail)
10.1.6.    פרסום /או שימוש ו/או הפצת כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
10.1.7.    פרסום /או שימוש ו/או הפצת כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-
                טרויאני , תולעים ( Worms ), ואנדלים (Vandals ), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב ;
10.1.8.    לצורך ניסיון לפעול ו/או ביצוע כל פעולה המיועדת לשבש ו/או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן;
10.1.9.    לשם קצירה או איסוף באופן אחר של מידע שלא כדין אודות משתמשים או משתמשים כלשהם באתר המשתמש לרבות, אך לא רק, כתובות דואר
                אלקטרוני, פרטים אישיים וכדומה.
10.1.10. לשם ניסיון השגת ו/או השגת מידע ונתונים כלשהם, בכל אמצעי מהשירות או מהאתר שלא על פי תנאי השימוש.
10.1.11. פרסום /או שימוש ו/או הפצת סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או
                שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור ;
10.1.12. לשם ניסיון לקבלת גישה ללא רשות ו/או קבלת גישה ללא רשות לכל חשבון, שרת, מחשב או רשת הקשורים לשירות;
10.1.13. פרסום /או שימוש ו/או הפצת כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו ;
10.1.14. פרסום /או שימוש ו/או הפצת כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים
                לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב ;
10.1.15. פרסום /או שימוש ו/או הפצת כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני ;
10.1.16. פרסום /או שימוש ו/או הפצת כל מידע העלול להטעות צרכן ;
10.1.17. פרסום /או שימוש ו/או הפצת כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל.
10.1.18. לשם פרסום ו/או הפצת ו/או שימוש בכל תוכנת מחשב ו/או קוד מחשב ו/או יישום כלשהו ו/או נתונים ו/או מידע אחר אשר יש בו בכדי לפגוע במחשב ו/או 
                רכוש של אדם ו/או גוף כלשהו;
10.1.19. פרסום /או שימוש ו/או הפצת כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
10.1.20. לשם גביית תשלום מאחרים בגין השירות באופן ישיר ו/או עקיף;
10.1.21. פרסום ו/או הפצת כל מידע ו/או תוכן אחר, אשר האתר יחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי הוא איננו ראוי לפרסום ו/או הצגה.
10.2.       על המשתמש נאסר לחרוג מנפח העברת הנתונים שהוקצב לו על ידי האתר וכן ליצור מונופול משאבים בקשר עם השרתים המשמשים את האתר ו/או
                את השירות.
10.3.       אירוח ו/או פרסום ו/או קידום ו/או הקמת אתרים מתחרים לאתרים המופעלים על ידי מיקרוליין בע"מ באמצעות אתר המשתמש אסור בהחלט.

11. שחרור מאחריות

11.1.    האתר אינו אחראי בשום אופן לתוכן אתר המשתמש ולדעות ולתכנים המועלים במסגרתו ומבלי לגרוע מכלליות האמור- מקוריותו, נכונותו, תקינותו,
             אמינותו, מהימנותו, דיוקו, חוקיותו, שלמותו, הפרת זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני, קבצים ו/או תמונות שיצורפו אליו, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו
             על מחשבים אחרים, השפעתו על צד שלישי כלשהו, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכו'.
11.2.    בשום נסיבות לא תחול על האתר מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או עקיף ו/או דמי נזיקין עונשיים ו/או נזק מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי ו/או כל 
             נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך לא רק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עוגמת נפש, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש ו/או אובדן נתונים ו/או אובדן
             רווחים הנובעים ו/או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או אתר המשתמש ו/או בשירות ו/או בגין עיכוב בשימוש בהם ו/או באי יכולת להשתמש 
             בהם ו/או בכל מידע ו/או תוכנה ו/או שירות הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בהם ו/או בכל שירות אחר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין
             באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת. 10.3. במידה ובמהלך או בקשר עם השימוש בשירות ו/או באתר המשתמש, יתקשר המשתמש עם 
             צד/צדדים שלישיים כלשהם בהתחייבויות חוזיות או אחרות, האתר לא יהיה אחראי בשום דרך ולא ישא באחריות כלשהי בגין נזקים ו/או טענות ו/או
             דרישות,במישרין או בעקיפין, של המשתמש או של צד שלישי כלשהו, שינבעו כתוצאה מהתקשרויות אלה, לרבות טענות ו/או דרישות מסחריות או
             צרכניות כלשהן.
11.4.    האתר איננו אחראי בכל אופן וצורה שהיא בגין הפעלתה של חנות וירטואלית, לרבות בקשר עם סידורי אבטחה, אבטחת מידע אישי, אבטחת פרטי
             כרטיסי אשראי, התקשרות עם חברות האשראי והסכמי סליקה. המשתמש מתחייב לקבל את הסכמת הלקוח באתר המשתמש, כי האתר איננו צד לכל
             עסקה שנעשית עמו ואיננו אחראי לשירות או למוצר שיסופק.
11.5.    לאתר ו/או למי מטעמו לא תהא אחריות כלשהי לגיבוי ו/או לשמירת יכולת שחזורם של התכנים, המידע, התמונות, הקבצים וכיו"ב, בחלקם או במלואם,
             שהמשתמש או מי מטעמו יציג ו/או יפרסם ו/או יעלה ו/או ישמור בעת השימוש בשירות ובאתר המשתמש.
11.6.    האתר לא ישא באחריות לכל נזק או עגמת נפש שיגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר בשל מחיקת ו/או הסרת תכנים מאתר המשתמש.
11.7.    המשתמש משחרר בזאת את האתר או מי מטעמו מכל אחריות הנובעת מאובדן כל תוכן ו/או מידע ו/או פרסום ו/או כל חומר אחר אשר  מופיע באתר
             המשתמש, מכל סיבה שהיא לרבות אך לא רק, מחיקתם במכוון או שלא במכוון, תקלה כלשהי, פריצה זדונית ומחיקתם עקב ביטול השימוש מכל סיבה
             שהיא.
11.8.    אין בזכותו של האתר להוריד כל תוכן פוגע ו/או מפר תנאי שימוש אלו זה בכדי להטיל עליו כל אחריות. מסיבה זאת, המשתמש בלבד ישא באחריות
             מלאה ובלעדית לכל פעולה שתיעשה ו/או תוכן, ו/או הצעה שתתפרסם במסגרת אתר המשתמש ולכל התוצאות שינבעו מכך, לרבות, אך מבלי
             לגרוע, תביעה או תלונה אשר תוגש בעקבות הפרה של זכויות יוצרים ו/או של הוצאת לשון הרע או של דיני הגנת הצרכן.
11.9.    האתר אינו אחראי לזמינות השירות ו/או לזמינות אתר המשתמש על שירותיו ותכניו ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של התכנים שיופיעו
             באתר המשתמש ובכלל זה אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם שימוש
             כלשהו שיעשה באתר המשתמש ובשירותים המוצעים והכלולים בו.
11.10.  משאבי המחשב המוקצים לשירות, לרבות, אך לא רק, נפח המידע המותר לתכולה, ייקבעו מעת לעת על ידי האתר. האתר איננו נוטל על עצמו כל
             אחריות לגבי יכולת השימוש באתר ו/או אתר המשתמש ו/או בשירות ו/או ביצועיהם ו/או התוצאות שהמשתמש עשוי להשיג על ידי השימוש בהם ו/או
             התאמה לצרכיו ו/או תכלית מסוימת, אינטגרציה עם מערכות כלשהן, העדר שיבושים וכיו"ב.
11.11.  האתר איננו אחראי כלפי "משתמשי קצה" באתר המשתמש והחובה, כי יהיו מודעים לתנאי השימוש ויקיימו אותם מוטלת על המשתמש.
             מבלי לגרוע מהאמור, הפרת תנאי השימוש על ידי משתמשי קצה באתר המשתמש תיחשב כהפרתן מצד המשתמש עצמו.
11.12. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את האתר או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד
             והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש ישפה ויפצה את האתר, או מי מטעמו בגין כל טענה ו/או תביעה
             ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים ו/או מידע ו/או קבצים ו/או תוכן שהוצג ו/או פורסם באתר המשתמש, על איזה 
            מהשירותים הכלולים בו והכל, עם דרישתו הראשונה של האתר.

12. המחאת זכויות

12.1. בכל עת, לאתר שמורה הזכות להמחות ו/או להעביר ו/או למכור בכל דרך שהיא זכויותיו על פי תנאי השימוש, בחלקם או במלואם, לצד שלישי כלשהו
          וזאת על פי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית. 11.2. לאתר שמורה הזכות ליתן את השירות על פי תנאי שימוש אלו גם באמצעות קבלני משנה.
12.3. משתמש מתחייב שלא להמחות ו/או להעביר בכל דרך שהיא זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלו והוא מתחייב שלא למוכרם ו/או
          להעבירם בכל דרך שהיא לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתו מראש ובכתב של האתר.

13. מאגר נתונים

13.1. המשתמש מסכים מצהיר ומאשר, כי ידוע לו, שהפרטים אותם הוא מוסר לאתר, לרבות כל הפרטים הנמסרים על ידו בקשר עם השירות ו/או ההרשמה
          לשירות, ישמרו במאגר נתונים של האתר למטרות שיווק, פרסום ומחקר שיווקי שיעשו על ידי האתר, או מי מטעמו וזאת, לרבות לצורכי דיוור ישיר, כאמור
          בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 וכי הוא מסכים לכך מראש ומרצונו החופשי.

14. סמכות שיפוט ותחולת דינים

14.1. סמכות השיפוט המקומית בקשר עם תנאי שימוש אלו וכל הנובע מהם, תהיה לבית המשפט המוסמך בחיפה.
14.2. על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.
אני מאשר כי קראתי את ההצהרה ואני מסכים לכל הנאמר
1170   כולל מע"מ
 

 
קניה מאובטחת ומוצפנת בשיטת SSL, לחץ על התמונה לצפיה באישור
LiveZilla Live Help